Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EUROGROS B.V.

Artikel 1. (toepasselijkheid)
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen of overige diensten van of met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurogros B.V., gevestigd te Hoogeveen, kamer van koophandel nummer 75105454.
1.2 Eurogros wijst de toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3 De (ver)nietig (baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
1.4 Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen Eurogros en de klant overeengekomen afwijkingen zijn geldig.
1.5 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords tussen Eurogros en de klant.

Artikel 2. (aanbiedingen, offertes en prijzen)
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Eurogros zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
2.2 Alle prijsopgaven in offertes of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer en emballagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Eurogros niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte vermelde goederen tegen de daarvoor opgegeven (deel) prijzen.
2.3 Eurogros is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke, aan de klant, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, door te berekenen voor die leveringen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door Eurogros moeten worden verricht of worden geleverd.

Artikel 3. (totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)
3.1 De overeenkomst tussen Eurogros en de klant komt pas tot stand nadat Eurogros een opdracht van de klant of de aanvaarding van een aanbieding of offerte schriftelijk of via elektronische weg aan de klant heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging en die bevestiging afkomstig is van de directie of een ander daartoe bevoegd persoon. Zolang Eurogros de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan de klant, kan Eurogros de aanbieding of offerte herroepen of wijzigen.
3.2 Indien in de aanvaarding of na ontvangst van de opdrachtbevestiging door de klant voorbehouden of wijzigingen zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst pas tot stand, indien Eurogros tevens schriftelijk aan de klant heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.
3.3 Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Eurogros en de klant zijn overeengekomen.

Artikel 4. (kwaliteit, omschrijving en verantwoordelijkheden)
4.1 Eurogros zal zich zoveel mogelijk inspannen om aan de klant die goederen te leveren zoals is omschreven in de opdrachtbevestiging, dit geldt tevens voor de te leveren kwaliteit en hoeveelheid. Hetgeen is opgenomen in door Eurogros verzonden opdrachtbevestiging is bepalend. Eurogros is niet gehouden eventuele kosten te vergoeden samenhangend met de inschakeling van derden door de klant ter controle van goederen door Eurogros is geplaatst c.q. geleverd, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.
4.2 De klant dient eventuele wijzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur, na de dag waarop de opdrachtbevestiging door Eurogros is verzonden, schriftelijk aan Eurogros kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging geldt als uitgangspunt voor de in lid 1 bedoelde verplichting(en) van Eurogros jegens de klant. Indien Eurogros reeds uitvoering heeft gegeven aan de opdrachtbevestiging, komen kosten die gemoeid gaan met een wijziging en/of toevoeging door de klant voor rekening van de klant.
4.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat, aantallen en dergelijk van de door Eurogros geleverde goederen leveren voor de klant géén grond op om de tot stand gekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijke) te ontbinden dan wel haar betalingsverplichting op te schorten, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs.

Artikel 5. (levertijden, levering en risico)
5.1 Bij de vaststelling van de levertijd gaat Eurogros er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.2 De door Eurogros opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en worden bij benadering vastgesteld. Door het enkel verstrijken van deze termijnen raakt Eurogros niet in verzuim en kan de klant niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, noch tot opschorting van de betalingsverplichting overgaan. In voornoemde gevallen is een voorafgaande en deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarin een minimale (herstel/leverings)termijn wordt gesteld van 21 dagen. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
5.3 Levering geschiedt af magazijn van Eurogros of van de door deze ingeschakelde derde(n), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
5.4 De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de af te leveren goederen gereed staan voor de klant in het voorraad / opslagmagazijn van Eurogros of van de door deze ingeschakelde derde(n) en dit schriftelijk of anderszins door Eurogros kenbaar is gemaakt en is bevestigd aan de klant.
5.5 Vanaf het moment als bedoeld in lid 4 worden de afgeleverde goederen geacht zich te bevinden in de macht van de klant en zijn deze voor diens rekening en risico.
5.6 Door Eurogros worden alle te leveren goederen per expediteurs verzonden. Leveringen en naleveringen met een netto factuurwaarde minder dan € 250,00 en zogeheten zichtzendingen (levering van goederen als monster of model) worden door Eurogros slechts uitgevoerd onder bijtelling van de transportkosten. Indien de klant van een zichtzending goederen behoudt ten waarde van tenminste € 250,00 zal door Eurogros de heenvracht voor de gehele zending aan de koper worden vergoed. Indien op verzoek van de klant de goederen als snelgoed, per expresse bestelling of anderszins worden verzonden, zijn de meerkosten hiervan voor rekening van de klant.
5.7 Ingeval aflevering niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel, zullen de goederen worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Gedurende het transport zijn de af te leveren goederen niet verzekerd door Eurogros, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.
5.8 In het geval aflevering plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 7, komen de kosten voor aflevering of bezorging – de transportkosten daaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen – volledig voor rekening van de klant en is het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
5.9 Eurogros is gerechtigd in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze afzonderlijk aan de klant te factureren, zonder dat Eurogros in verzuim geraakt.

Artikel 6. (verlangen van zekerheden en opschorting)
6.1 Indien er gerede twijfel bestaat bij Eurogros omtrent de betalingscapaciteit of solvabiliteit van de klant, is Eurogros bevoegd de aflevering en bezorging als bedoeld in Artikel 5 op te schorten totdat de klant voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen heeft verschaft aan Eurogros. Tevens heeft Eurogros het recht om vooruitbetaling te vorderen van de klant.
6.2 Of de door de klant aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter beoordeling van Eurogros. De klant is aansprakelijk voor de door Eurogros door deze vertraagde aflevering of bezorging te lijden schade.

Artikel 7. (opslag, opschorting en retentierecht)
7.1 Indien de klant weigert de (af)geleverde goederen af te nemen of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is Eurogros bevoegd deze goederen voor rekening van de klant op te slaan. De opslagkosten zullen minimaal € 2,50/m2/per week bedragen. Van de opslag zal de klant zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk of anderszins in kennis worden gesteld door Eurogros. Opgeslagen goederen als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn (af)geleverd dan wel te zijn bezorgd aan de klant en zijn vanaf het moment van opslag voor risico van de klant. De betaling van de opslagkosten dient te geschieden vóór de datum waarop de producten opnieuw worden geleverd.
7.2 Ingeval Eurogros overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, is zowel de factuur voor de opslagkosten als de factuur voor de afgeleverde dan wel bezorgde goederen direct en in zijn geheel opeisbaar. Eurogros is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de opgeslagen goederen op te schorten totdat de opeisbare facturen en de kosten van opslag in zijn geheel door de klant zijn voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van Eurogros uit hoofde van eerdere of latere tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel uit andere hoofde, zijn voldaan.

Artikel 8. (niet - toerekenbare tekortkoming)
8.1 Eurogros heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze Algemene voorwaarden op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. De overeengekomen termijn ter zake leveringen van goederen door Eurogros wordt verlengd met de periode, gedurende welke Eurogros door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
8.2 Van overmacht aan de zijde van Eurogros is sprake, indien Eurogros na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, niet -werkbare omstandigheden, alles zowel in het bedrijf van Eurogros als bij derden van wie Eurogros de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorgoederen buiten de schuld of risicosfeer van Eurogros ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Eurogros in gemoede niet kan worden gevergd dat hij aan zijn verplichtingen dient te voldoen.
8.3 Indien door overmacht de levering van goederen meer dan drie maanden worden vertraagd, zijn zowel Eurogros als de klant bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de eerste volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft Eurogros slechts recht op de vergoeding van de door hem gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.
Artikel 9. (garantie)
9.1 Eurogros staat in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. De klant kan zich slechts op garanties of mededelingen omtrent kleuren of andere technische hoedanigheden van goederen beroepen, indien deze door Eurogros schriftelijk zijn bevestigd. Indien op de goederen door middel van authentieke labels, etiketten of anderszins (zoals bijvoorbeeld ‘krimpvrij’, ‘wasecht’, ‘100% kunstzijde’, enz.) een duidelijke technische aanduiding van de hoedanigheid voorkomt, kan de klant zich daarop tegenover Eurogros beroepen, ook al is daarvoor geen expliciete garantie gegeven. De garantie is uitsluitend van toepassing onder de voorwaarde dat de zaak correct door de klant is onderhouden.
9.2 De garantietermijn gaat in op de dag na levering van de zaak, tenzij de klant binnen 48 uur na levering of plaatsing van de zaak Eurogros schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van (zichtbare) gebreken. Eurogros is niet verantwoordelijk voor de controle en volledigheid van de door haar geleverde goederen. De klant zal na levering de zaak zelf controleren, op eigen kosten van de klant. 9.3 De garantieverplichting van Eurogros volgende uit Artikel 9 lid 1 bestaat uit het naar keuze van Eurogros van het herstellen/vervangen van de geleverde zaak of het (gedeeltelijk) crediteren van de factuur. De klant moet Eurogros in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.
9.4 De klant komt slechts een beroep op deze garantievoorwaarden toe, indien zij aan alle verplichtingen jegens Eurogros heeft voldaan voortvloeiende uit de contractuele verhouding tussen partijen. 9.5 Van de door Eurogros verstrekte garantie is in ieder geval uitgesloten "cosmetische" gebreken zoals krassen, deuken, verkleuring en/of verbleking alsmede slijtage door normaal gebruik, schade als gevolg van vandalisme, ongeoorloofd en/of abnormaal gebruik, een ongeval, blootstelling aan extreme weersomstandigheden, onderdompeling in zout of chloorwater, gebrek aan onderhoud of ander ongepast gebruik dan wel nadat de klant zelf reparatie- en/of herstelwerkzaamheden heeft (laten) verricht(en), zulks naar beoordeling van Eurogros.

Artikel 10. (aansprakelijkheid)
10.1 Buiten haar aansprakelijkheid op grond van de verleende garantie overeenkomstig het bepaalde in Artikel 9, is Eurogros slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de klant of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Eurogros of van diens leidinggevende, ondergeschikte(n) of van de door haar ingeschakelde derde(n), zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
10.2 Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Eurogros verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat. Indien de verzekeraar van Eurogros niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijk van Eurogros beperkt tot het netto factuurbedrag vermeld in de opdrachtbevestiging van Eurogros aan de klant, met een maximum van € 5.000,=. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1:
a. Eurogros is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door haar (af)geleverde goederen, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die goederen zelve, alsmede voor het gebruik van specifieke goederen, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften - door of namens de klant uitdrukkelijk worden voorgeschreven, danwel door deze ter beschikking zijn gesteld aan Eurogros of aan door deze ingeschakelde derden;
b. Eurogros is nimmer aansprakelijk voor schade van de klant of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens Eurogros mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet-tijdig of niet naar behoren door de klant, diens vertegenwoordiger of derden zijn opgevolgd;
c. Niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. De klant dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
d. De door Eurogros te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door de klant te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de klant geleden schade. 10.3 De klant vrijwaart Eurogros, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde goederen.
10.4 Indien de klant één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Eurogros tot stand gekomen overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de klant
– zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die Eurogros en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van Eurogros op grond van de Wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11. (reclames)
11.1 Onder reclames worden verstaan: een beroep van de klant op het feit dat de door Eurogros afgeleverde goederen niet aan de tot stand gekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet-direct-zichtbare gebreken aan het geleverde.
11.2 De klant is verplicht alle afgeleverde of bezorgde goederen, inclusief verpakking, terstond bij aflevering of bezorging te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken zo spoedig mogelijk daarna, zijnde binnen 48 uur na aflevering en bezorging, te controleren op niet-direct zichtbare gebreken.
11.3 Ten aanzien van niet-(direct-)zichtbare gebreken aan het afgeleverde of bezorgde, geldt dat de klant reclames schriftelijk bij Eurogros dient in te dienen binnen 48 uur nadat deze gebreken door de klant zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs door deze hadden behoren te worden geconstateerd.
11.4 Onder niet- (direct) zichtbare gebreken als bedoeld in de voorgaande leden worden verstaan: gebreken als gevolg van specificatie - of ontwerpfouten en die fouten ertoe leiden dat de klant de afgeleverde goederen niet meer kan gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn aangeschaft en die binnen de hiervoor in de leden 2 en 3 genoemde termijnen niet zichtbaar waren.
11.5 Tijdig (en op de juiste wijze) bij Eurogros ingediende reclames geven de klant niet het recht de betaling van de koopprijs / vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.6 Ingeval de reclame door Eurogros gegrond wordt verklaard, is Eurogros slechts gehouden vervangende goederen te leveren, dan wel de factuur te crediteren onder teruggave van de koopprijs, een en ander ter beoordeling van Eurogros. Retourzendingen behalve retourzendingen van zichtzendingen zijn zonder voorafgaande instemming van Eurogros niet toegestaan dan wel verplichten Eurogros geenszins automatisch tot vervanging, herstel of creditering over te gaan.
11.7 Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – binnen één jaar nadat de reclame is ingediend te worden ingesteld.

Artikel 12. (betaling)
12.1 Tenzij partijen ten aanzien van de betaling anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Eurogros aangewezen bank- of girorekening, zulks ter keuze van Eurogros.
12.2 Zichtzendingen worden door Eurogros direct na aflevering gefactureerd. De retourzending van (het niet behouden deel van) de zichtzending moet tijdig vóór afloop van de betalingstermijn van 30 dagen zijn geschied. Bij ontvangst door Eurogros van de retourzending voor het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen, wordt van de retour gezonden zending een creditnota aan de klant gezonden.
12.3 De klant is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen dan wel te verrekenen.
12.4 De betaling door de klant is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door Eurogros aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of – in geval contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag (inclusief door Eurogros in rekening gebrachte kosten) aan Eurogros is afgedragen. De klant is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.
12.5 Vanaf de eerste dag dat de klant op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is geraakt, is deze een contractuele rente verschuldigd van de alsdan geldende wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag inzake afgeleverde, bezorgde of opgeslagen goederen voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden. Indien de klant niet tijdig of volledig aan diens betalings- of afnameverplichtingen voldoet en op grond daarvan in verzuim is geraakt, is Eurogros bevoegd de tot stand gekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is de klant aansprakelijk voor de door Eurogros geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
12.6 Indien Eurogros bij het in verzuim geraken van de klant tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens Eurogros zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,--. Indien Eurogros gerechtelijke incassokosten maakt, komen de werkelijke door Eurogros gemaakte incassokosten volledig voor rekening van de klant.

Artikel 13. (eigendomsvoorbehoud)
13.1 De door Eurogros geleverde producten en goederen blijven eigendom van Eurogros, tot het moment waarop alle vorderingen, inclusief eventuele rente en kosten, van Eurogros op de klant ter zake van de door Eurogros geleverde goederen, alsmede ter zake van tekortschieten door de klant in de nakoming van de overeenkomst, volledig zullen zijn voldaan. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde goederen over op de klant. Hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.
13.2 Alle in het bezit van de klant zijnde, van Eurogros afkomstige, goederen worden steeds geacht dezelfde te zijn als die welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de klant zijnde hoeveelheid goederen (naar soort en samenstelling) niet de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden te boven gaan.
13.3 De klant heeft niet het recht de niet-betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.
13.4 Het is de klant toegestaan de geleverde, nog niet betaalde goederen te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Eurogros de klant schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde goederen onmiddellijk aan Eurogros ter beschikking te stellen.
13.5 De klant verleent Eurogros reeds nu – zonder enige vorm van vooraankondiging – het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Eurogros geleverde goederen zich (kunnen) bevinden, teneinde Eurogros in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde goederen onmiddellijk terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar goederen laat onverlet het recht van Eurogros om van de klant vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten ten gevolge van de aan de klant toerekenbare niet-nakoming.

Artikel 14. (ontbinding)
14.1 Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen die voor hem voortvloeit uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de met Eurogros tot stand gekomen overeenkomst voldoet, is Eurogros gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan, die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van Eurogros op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
14.2 Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing in geval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de goederen van de klant of van diens overlijden of indien de klant door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, is de klant verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan Eurogros.
14.3 In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die Eurogros heeft op de klant direct en volledig opeisbaar.

Artikel 15. (privacyverklaring)
Bij het uitvoeren van de overeenkomst krijgt Eurogros persoonsgegevens tot haar beschikking. Dat zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij een natuurlijk persoon horen, of die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, zoals naam, adres, geboortedatum. Eurogros is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Door het aangaan van de overeenkomst geeft de klant Eurogros uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van de klant en derden zoals bij de klant werkzame personen. In de privacyverklaring van Eurogros is te lezen hoe zij bij het uitvoeren van de opdracht omgaat met persoonsgegevens van de klant.

Artikel 16. (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)
16.1 Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
16.2 Op de tussen Eurogros en de klant tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
16.3 De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Eurogros en de klant.