Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de vennootschap onder firma “Eurogros”, gevestigd aan de Stephensonstraat 47 , 7903 AS Hoogeveen
Artikel 1. Algemeen.
De onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten waarbij onze vennootschap onder firma partij is.
Artikel 2. Toepasselijkheid/strijdigheid.
Alle voorwaarden waarnaar door derden wordt verwezen zijn slechts van toepassing wanneer deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn erkend. Bij eventuele strijdigheid gelden onze voorwaarden.
Artikel 3. Offertes/prijzen.
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Een niet vrijblijvende offerte loopt niet langer dan uiterlijk tien dagen na de dag waarop de offerte is gedagtekend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen en toezeggingen van door ons ingeschakelde tussenpersonen, onze vertegenwoordigers- of overige personeelsleden verbinden ons slechts indien en nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden vanaf onze magazijnen.
Artikel 4. (Verkoop)overeenkomst.
Elke door ons aangegane overeenkomst is voor partijen bindend en kan alleen worden gewijzigd of geannuleerd met toestemming van beide partijen. Zichtzendingen zullen door ons uiterlijk tien dagen na aflevering worden gefactureerd met een betalingstermijn van ten hoogste dertig dagen. De retourzending van het niet behouden deel van de zichtzending moet tijdig vóór afloop van de betalingstermijn zijn geschied, waarna voor de retour gezonden zending een creditnota aan de koper wordt gezonden.
Artikel 5. Levering/aansprakelijkheid.
De levering geschiedt op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten ter bezorging aan de koper. Met behoorlijke en tijdige verzending van de goederen is door ons aan onze leveringsplicht voldaan; evenwel zal door ons zorg worden gedragen voor de transportverzekering van de verzonden goederen. We zullen nimmer aansprakelijk zijn jegens de koper voor andere gevolgen dan het niet, niet tijdig, of beschadigd aankomen van de goederen op hun plaats van bestemming. Dit artikel is eveneens van toepassing ingeval de goederen vanaf een andere plaats naar de koper worden gezonden. Onze aansprakelijkheid zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde goederen te boven gaan.
Artikel 6.
Ingeval van levering op afroep is de koper verplicht de goederen op afroep op de overeengekomen tijdstippen af te nemen. Indien de overeengekomen termijnen door de koper worden overschreden, zijn wij gerechtigd de daardoor ontstane kosten, waaronder renteverlies en opslagkosten, in rekening te brengen. Deze in opslag genomen en gehouden goederen zijn voor rekening en risico van de koper.
Artikel 7.
Alle leveringen zijn franco huis koper, met uitzondering van leveringen waarvan de waarde minder dan € 250,- bedraagt. Naleveringen van orders, welke in hun geheel groter zijn geweest dan € 250,- geschieden steeds franco. Zichtzendingen, geschieden niet franco. Indien de koper van een zodanige zending goederen behoudt ten waarde van tenminste € 250,- zal door ons de heenvracht voor de gehele zending aan de koper worden vergoed. Door ons worden alle te leveren goederen per expediteurs verzonden. Indien op verzoek van de koper de goederen als snelgoed, per expresse bestelling of anderszins worden verzonden, zijn de meerdere kosten hiervan voor rekening van de koper.
Artikel 8.Retourzendingen.
Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na onze voorafgaande schriftelijke toestemming tot 14 dagen na de aankoop. Alle in strijd met deze bepaling teruggezonden goederen worden geweigerd of voor rekening en risico van de koper in eigen magazijnen of bij derden opgeslagen, waarbij de kosten van terugzending of opslag geheel voor rekening van de koper komen. Uit het onder ons houden van een retourzending kan geen aanvaarding van de goederen worden afgeleid; deze goederen blijven ter beschikking van de koper. Retourzendingen welke door ons niet zijn aanvaard , ontheffen de koper niet van zijn betalingsverplichting jegens ons. De koper is bij retourzendingen in alle gevallen verplicht tot zorgvuldige verpakking, frankering en verzending van de goederen. De kosten van frankering worden hem in geval van gegronde reclame door ons vergoed.
Artikel 9 Reclames.
Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven aangaande geleverde goederen, zijn slecht geldend indien zij binnen tien dagen na ontvangst van de goederen, dan wel binnen tien dagen na het bekend worden van een gebrek of nadat een gebrek in redelijkheid ( bij eenvoudige controle) bekend kon zijn, bij ons schriftelijk zijn aangemeld. Reclames met betrekking tot goederen die na levering zijn versneden, verknipt of op een andere wijze zijn bewerkt, verwerkt, bevuild en/of beschadigd, worden niet in behandeling genomen.
Artikel 10.
Op garanties of mededelingen omtrent kleuren of andere technische hoedanigheden van goederen kan de koper zich slechts beroepen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Indien echter op de goederen door middel van authentieke labels, etiketten of anderszins ( zoals bijvoorbeeld ‘krimpvrij’, ‘wasecht’, ‘100% kunstzijde’ enz) een duidelijke technische aanduiding van de hoedanigheid voorkomt, kan de koper zich daarop tegenover ons beroepen, ook al is daarvoor door ons geen expliciete garantie gegeven. Geringe afwijkingen in kwaliteit, breedte, kleuren en finish, welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of welke gevolgen in het handelsgebruik algemeen worden toegelaten, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.
Artikel 11. Overmacht.
In geval van overmacht zijn wij gerechtigd –naar onze keuze- hetzij de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd te annuleren, hetzij de overeengekomen levertijd te verlengen met de periode gedurende welke wij door overmacht zijn verhinderd. De koper heeft niet het recht de overeenkomst te annuleren of schadevergoeding te vorderen. Als overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan iedere van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, energiecrisis, excessieve prijsstijgingen van goederen, transportmoeilijkheden, ernstige storingen in ons bedrijf of niet tijdige/behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud.
Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke wij op grond van enige koopovereenkomst tegen de koper geldend kunnen maken, blijven de geleverde goederen ons eigendom. De koper is gerechtigd de goederen op een in het handelsverkeer gebruikelijke wijze weder te verkopen en te gebruiken, doch zolang volledige betaling daarvan nog niet heeft plaats gevonden is de koper niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid (in de ruimste zin van het woord) voor derden te doen dienen of aan derden ter beschikking te stellen. Indien de koper de goederen –waarop ons eigendomsvoorbehoud rust- aan een derde levert, gaan de uit deze levering voortvloeiende vorderingen aan ons over. Indien en voor zover voor de koper uit de verkoop van door ons geleverde en onbetaald gebleven goederen enige vordering voortvloeit, is de koper niet bevoegd deze vordering aan derden te cederen of te verpanden zolang de koper nog enig bedrag aan ons is verschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens met betrekking tot een cessie of verpanding van vorderingen waartoe de koper verplicht is krachtens een kredietovereenkomst met een derde. De koper is verplicht de goederen op eerste aanmaning te tonen en ingeval van betalingsverzuim aan ons terug te geven. Deze verplichting tot teruggave van goederen geldt voor alle stukgoederen, rollen tapijt en/of delen daarvan.
Artikel 13. Betaling.
Alle betalingen dienen te gescheiden door middel van franco remise, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen. Voorts dienen zij te geschieden zonder enige opschorting, compensatie of aftrek van kosten of kortingen, waarvoor op de dag van de betaling gen creditnota of andere akkoordverklaring van ons in bezit van de koper is.
Artikel 14. Betalingstermijn.
De betalingstermijn bedraagt ten hoogste twee procent bij betaling binnen acht dagen na factuurdatum. Bij betaling na acht dagen na factuurdatum is elk recht op betalingskorting vervallen, terwijl bij betaling na dertig dagen na factuurdatum de wettelijke rente over het openstaande bedrag door ons kan worden berekend.
Artikel 15. Incasso.
Alle buitengerechtelijke kosten welke door ons worden gemaakt tot het geldend maken van onze rechten die voortvloeien uit(verkoop) overeenkomsten, komen ten laste van de koper. Deze kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 125,- te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting en de wettelijke rente.
Artikel 16. Geschillen.
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen worden, wanneer partijen niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen, berecht door de bevoegde rechter te Assen.